En investering för framtiden - Refero Revision AB

En investering för framtiden

Vi återför dolt kapital till våra kunders verksamheter. För att avhjälpa inbyggda fel och reducera outlösta risker, utreder vi vad som orsakat varje enskild avvikelse. När du anlitar oss får du därför inte bara ett omedelbart resultat i form av kapitaltillskott – du får även värdefull kunskap som skapar möjligheter till utveckling, förbättring och ökad lönsamhet långt in i framtiden.

Refero
Snitt återföring kapital/uppdrag
1,1 milj
Riskanalys
Spendanalys
Leverantörs-kontroll
Slutrapport
Provisions-baserat arvode

Maximalt värde till minimal insats

Vår arbetsprocess kräver en minimal insats av dig som kund. Med gedigen kunskap, lång erfarenhet och ett unikt egenutvecklat mjukvarusystem sköter vi hela arbetet från start till mål. Allt vi behöver är några få timmar av din tid. Arvode för vårt arbete utgår i form av provision på det kapital som återförs till din verksamhet. Du betalar ingenting förrän de återförda pengarna är registrerade på ditt konto.

Vår arbetsprocess

1

Datainsamling och databearbetning

Steg ett i vår arbetsprocess är att samla in data och bearbeta dessa för att hitta avvikelser. Vårt egenutvecklade mjukvaru-system i kombination med lång erfarenhet och unik expertis, gör att vi till stora delar kan sköta detta helt självständigt utan att ta din tid i anspråk.

2

Analys och identifiering av dolt kapital

Det insamlade materialet analyseras grundligt för att hitta dolt kapital. Vi går på djupet med varje enskild avvikelse för att reducera framtida risker och skapa säkra arbetsprocesser.

3

Dialog med externa parter och kapitalåterföring

Vi sköter all kontakt med externa parter för att korrigera felaktigheter i transaktioner. Vi fakturerar ingenting förrän du har dina återförda pengar på kontot.

4

Strategi för förbättrade system och rutiner

Den utförda analysen presenterar vi i en slutrapport där det tydligt framgår var brister och avvikelser finns. Du får en övergripande bild som ger dig stora möjligheter att förbättra processer och minska framtida risker. Vi ger även konkreta förslag på förbättrande åtgärder.